Viết bởi

Đã trải qua. Đã nghe kể. Đã viết lại.

2 tác giả

Profile image

Hữu Nghị

Profile image

Minh Triết